මගේ කතාව - බිල් ක්ලින්ටන් බිල් ක්ලින්ටන්

ISBN: 9789556711639

Published: 2010

Paperback

451 pages


Description

මගේ කතාව - බිල් ක්ලින්ටන්  by  බිල් ක්ලින්ටන්

මගේ කතාව - බිල් ක්ලින්ටන් by බිල් ක්ලින්ටන්
2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 451 pages | ISBN: 9789556711639 | 6.60 Mb

(පසු කවරයේ හැඳිනවීම)ඉතා කාරුණික මිමමෙන මනිනනේනම ඉතා ධනවතම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ගේ සවයං චරිතාපදානය වෙනත කිසිම ගරනථයක නොකියන, ඇමරිකා එකසත ජනපදයේ ජනාධිපතිවරයා කෙසේ විය යුතු දැයි සමපූරණයෙන කියා දෙන ගරනථයකි. ඔහුට ලියනනට ද පුළුවන. ~ ලැරී මැක මරටරයි, TheMore(පසු කවරයේ හැඳින්වීම)ඉතා කාරුණික මිම්මෙන් මනින්නේනම් ඉතා ධනවත්ම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ගේ ස්වයං චරිතාපදානය වෙනත් කිසිම ග්‍රන්ථයක් නොකියන, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිවරයා කෙසේ විය යුතු දැයි සම්පූර්ණයෙන් කියා දෙන ග්‍රන්ථයකි. ඔහුට ලියන්නට ද පුළුවන. ~ ලැරී මැක් මර්ට්‍රයි, The New York Times Book Reviewකිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතිව මගේ කතාව නම් විශාල බර පොත සෑම කලටම උචිතව ඉතාම හොඳින් ලියන ලද ඇමෙරිකා ජනාධිපතිවරයාගේ ස්වයං චරිතාපදානයකි.

~ ඩග්ලස් බ්‍රින්ක්ලි, Financial Timesඇත්තෙන්ම එය හොඳ මන බඳින සුලු කතාවෙකි. ~ ෆ්‍රෑන්ක් මැත්කෝර්ට්, Entertainment Weeklyඔහු දේශපාලන තරඟයක් හෝ ව්‍යවස්ථාදායක පොර බැදීමක් පිළිබඳව සටහන් කර තිබුණ ද මෙම ග්‍රන්ථය ඔහුගේ හෝ වෙනත් අයගේ වුව ද මෙය කියවීමෙන් සහ විග්‍රහ කිරීමෙන් සංවින්දක සතුටක් බුක්ති විඳිය හැකිය. ~ The New YorkerEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "මගේ කතාව - බිල් ක්ලින්ටන්":


whitefishmedia.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us